Salgs- og leveringsbetingelser

Generelt
Enhver levering sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunde og Track 1 ApS.
Ved tryksager kan der forekomme mindre farveafvigelser.
Det er kundens ansvar at emballagen er testet/godkendt med fuldt sortiment, såfremt Track 1 ApS ikke har haft det fulde sortiment ved fremstilling af prototype.

Tilbud og indgåelse af ordre
Alle tilbud er gældende i 30 dage fra tilbuddets dato.
Alle tilbud og ordrebekræftelser er med forbehold af forcemajeure, herunder strejke og lock-out, og ethvert forhold der skyldes mangel på materialer.
Track 1 ApS forbeholder sig ret til at regulere prisen, såfremt der under fremstillingen indtræffer uforudsete stigninger i valutakurser, afgifter til offentlige myndigheder eller andre forhold udenfor Track 1 ApSs kontrol.
Enhver ændring af ordrespecifikation skal ske skriftligt, annullering kan kun accepteres, hvis ordren ikke er startet i produktionen.

Design.
Alt design oplæg som Track 1 måtte have designe for en kunde, er ejer at Track 1 og må ikke bare bruges af andre leverandør..
Track 1 har retten til at fakturer 885 kr. pr time til kunden for den design tid m.m. som er brugt på kundens opgave, med minder andet er aftalt.

Priser
Alle priser er eksklusiv moms og forsendelse.

Betaling
Betalingsbetingelser 8 dage netto hvis ikke andet er aftalt.
Ved overskridelse af betalingsfristen svarer kunden rente med 1,5 % pr. påbegyndt måned fra senest rettidige betalingsdato.
Såfremt kunden ikke overholder betalingsfristen, forbeholder Track 1 ApS sig ret til at tilbageholde yderligere leverancer, indtil betaling har fundet sted. I sådanne tilfælde kan Track 1 ApS ændre betalingsvilkår. Konstatering af mangler berettiger ikke kunden til at holde nogen del af betalingen tilbage.

Miljøtillæg
På alle ordre tillægges 4% miljøtillæg.

Ejendomsforbehold
Track 1 ApS forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, indtil købesummen med tillæg af eventuelle renter er betalt.

Levering og eventuel forsinkelse
Ved specialfabrikation forbeholder Track 1 ApS sig ret til 10 % over- og underlevering som følgende eksempel, ved 100 stk. må der minimum leveres 90 stk. og maksimalt 110 stk.
Den aftalte leveringstid er anført i ordrebekræftelsen. Track 1 ApS er berettiget til om nødvendigt at forlænge den aftalte leveringstid med indtil 20 dage regnet fra udløbet af den faste leveringstid, forudsat Track 1 ApS har underrettet kunden om forlængelsen inden udløbet af aftalt leveringstid. Forsinkelsen giver ikke kunden ret til at tilbageholde betalingen, eller til erstatning i øvrigt.

Reklamationer og mangler
Kunden er forpligtet til straks og senest 3 dage efter modtagelsen af en leverance at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler.
Ved eventuelle reklamation/mangler skal Track 1 ApS kontaktes straks efter konstatering og produkterne må ej anvendes før Track 1 ApS har set problemet.
Kunden skal skriftligt reklamere til Track 1 ApS, idet reklamationen skal indeholde en specifikation af manglen.
Track 1 ApS ansvar for mangler er begrænset til omlevering eller afhjælpning indenfor 20 dage.
Alternativt kan Track 1 ApS efter eget valg kreditere kunden et af Track 1 ApS fastsat beløb.
Kunden kan ikke kræve erstatning for sit indirekte tab som driftstab eller manglende avance som følge af mangler.

Montage på facader
Ved opsætning af skilte og facade bogstaver samt folie arbejde skal facaden og vinduer være rengjort og fri fra gammel reklamemateriale på den aftalte opsætningsdag, hvis ikke andet er aftalt. Skal Track 1 fjerne dette, beregnes alm. timetakst samt evt. afrensningsmidler.

Montage autodeko
Ved montage af dekoration på bil, skal bilen leveres vasket og rengjort .
Gammel reklamemateriale samt limrester skal fjernes inden levering til Track 1, hvis ikke andet er aftalt.
Skal Track 1 fjerne dette, beregnes alm. timetakst samt evt. afrensningsmidler.

Produktansvar
Track 1 ApS er ikke ansvarlig for skade på løsøre, som indtræder i mens varen er i kundens besiddelse. I øvrigt er Track 1 ApS kun ansvarlig for skade på løsøret, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Track 1 ApS eller andre, som denne har ansvaret for.
Track 1 ApS er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af kunden eller på produkter, hvori disse indgår.
Track 1 ApS er ikke ansvarlig for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab.
I den udstrækning Track 1 ApS måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Track 1 ApS skadesløs i samme omfang, som Track 1 ApSs ansvar er begrænset i henhold til ovenstående bestemmelser
Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at underrette Track 1 ApS, såfremt kunden bliver bekendt med skader i henhold til ovenstående bestemmelser.
Al videre produktion på grundlag af materiale fra Track 1 ApS sker på eget ansvar.

Tvister, værneting og lovvalg
I enhver tvist med udgangspunkt i Track 1 ApS og kundens kontrakt, hvor ovenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende, forpligter parterne sig til igennem forligsforhandlinger at løse sagen. Uløselige tvister vedrørende aftalen eller tvister som udspringer af aftalen afgøres af byretten i Odense efter Dansk Ret. I tilfælde af begæring om syn og skøn skal der udpeges en fagkyndig syns- og skønsmand i Odense.